आव्हान स्वीकारले व यशाचा ध्यास घेतला – नीला सत्यनारायण